Banery

Treść strony Aktualności

Trwa realizacja projektu

Trwa realizacja projektu „Region Nauk Ścisłych II– edukacja przyszłości”. 
Od września 2018 r. w projekcie wzięło udział ponad 1000 uczniów  z trzynastu liceów i techników województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tj. kompetencje matematyczno-przyrodnicze, ICT, kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa. Uczniowie korzystają z dodatkowej, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oferty edukacyjnejw postaci zajęć prowadzonych w sposób innowacyjny, zapewniający indywidualne podejście do uczniów, umożliwiający efektywne wykorzystanie ich umiejętności, wiedzy, talentów i mocnych stron, a także wykazywanie się pomysłowością, zaradnością, umiejętnością pracy w grupie.

Kluczowym elementem przedsięwzięcia są zajęcia w ramach kół matematycznych, programistów, chemików, fizyków, biologów i badaczy zakamarków wszechświata, prowadzone w szkołach przez nauczycieli na co dzień pracujących z uczniami w oparciu o program opracowany w ramach projektu przez zewnętrznych ekspertów, a także o program dopasowany do potrzeb i umiejętności uczniów.

Dodatkowo dla uczestników kół chemików, fizyków, biologów i badaczy zakamarków wszechświata organizowane są wyjazdy edukacyjne. Uczniowie dwukrotnie przyjeżdżają  do Torunia na zajęcia w specjalistycznych laboratoriach na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematyka zajęć w każdej z 4 specjalizacji została przygotowana w taki sposób, aby rozwijać u uczniów zainteresowania oraz kompetencje w zakresie umiejętności systematycznego rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, współpracy, prezentowania wyników i kreatywności. Na zajęciach uczniowie pod okiem pracowników dydaktycznych uniwersytetu zdobywają doświadczenie w pracy badawczej i laboratoryjnej, pracują samodzielnie i w grupach z zastosowaniem metody „design thinking”. Organizatorem zajęć na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego jest Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu. Do tej pory w zajęciach w ramach wszystkich kół wzięło udział 440 uczniów w ramach 35 grup. Od października zajęcia rozpoczną nowi uczniowie w ramach 36 nowopowstałych grup.

Bardzo się cieszę, że nasi licealiści i nauczyciele realizują projekt „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Korzyści, które z tego wynikają to: rozwój zainteresowań i pasji uczniów, ale też odkrycie przez niektórych własnych talentów, zdolności, możliwość samorealizowania się przez młodzież, wzrost poczucia własnej wartości, przebywanie podczas zajęć i wyjazdów wśród rówieśników o podobnych zainteresowaniach, zapatrywaniach, większa pewność siebie, poczucie bycia docenionym, oderwanie się od problemów życia codziennego, ich wyciszenie, wzrost poczucia samodzielności u uczniów, wzrost zaradności wychowanków.Pomoce dydaktyczne, które pozyskaliśmy wpłynęły na uatrakcyjnienie zajęć, większą aktywność uczniów, szczególnie widać to na chemii i na informatyce. Nauczyciele poszerzyli wiedzę i umiejętności, co przełożyło się w zmianę podejścia do uczniów i większe zaangażowanie w pracę. – mówi Pani Marzena Wolska, dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie.

Pierwszym etapem projektu było doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych w niezbędny sprzęt komputerowy, meble i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Do szkół trafiły wówczas m.in. przenośne komputery, drukarki 3D, roboty, urządzenia wielofunkcyjne, projektory i ekrany, tablety, wizualizery cyfrowe, tablice kopiujące, przybory szkolne oraz meble – szafki i stoliki. Wartość doposażenia dla wszystkich szkół wyniosła 819 000  zł. W listopadzie 2021 r. do szkół dotarły także kolejne pomoce dydaktyczne, które unowocześniły szkolne pracownie biologiczne, chemiczne, fizyczne i geograficzne. Wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 114 216 zł.

Podczas realizacji projektu odbyło się 12 edycji jednodniowych warsztatów naukowych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, podczas których 420 uczniów samodzielnie przeprowadzało doświadczenia i eksperymenty w pracowniach biologicznej i fizycznej oraz na ścieżce dydaktycznej „O obrotach”. W młodych naukowców w Młynie Wiedzy wcielało się także 200 uczniów, którzy wzięli udział  łącznie w 5 turnusach pięciodniowych  obozów naukowych, które zorganizowano podczas wakacji w 2019 i 2021 roku.

Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk ścisłych jest istotnym elementem kształcenia na etapie szkoły średniej. Udział naszej placówki w projekcie „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” umożliwia uczniom zdobywanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności w ramach koła matematycznego, chemików i programistów. Wszystkie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy bardzo wysoka frekwencja oraz aktywna postawa i pełna zaangażowania postawa uczestników. W ramach wyżej wymienionych kół naukowych realizowany jest program opracowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz scenariusze zajęć przygotowane przez nauczycieli prowadzących. Dzięki temu uczniowie mogą powtórzyć i utrwalić materiał przewidziany podstawą programową oraz znacznie poszerzyć wiedzę o treści wykraczające poza te realizowane w liceum ogólnokształcącym. 
Warto podkreślić, że w ramach kół naukowych oraz podczas tradycyjnych zajęć lekcyjnych uczniowie wykorzystują sprzęt i materiały otrzymane w ramach projektu. Wzbogaciły one bazę dydaktyczną szkoły, co ma realny wpływ na poprawę jakości i urozmaicenie zajęć.
Uczniowie naszej szkoły mają ponadto okazję uczestniczyć w wielu działaniach projektowych poza terenem szkoły - w warsztatach naukowych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, wakacyjnym obozie naukowym czy  dwudniowych warsztatach w ramach koła chemików. Ogromnym plusem  zajęć wyjazdowych jest możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w sytuacji pozaszkolnej, nauka pod kierunkiem kadry szkół wyższych i pracowników centrów nauki oraz poznanie specyfiki studiów i pracy w zawodach z dziedziny nauk ścisłych.- mówi Pani Magdalena Mądrzycka, szkolny koordynator projektu.

W ramach planowanych działań odbędą się jeszcze zajęcia wyjazdowe dla uczniów w formie warsztatów z kompetencji miękkich. Program przewiduje wsparcie młodzieży m.in. w zakresie kreatywności i techniki twórczego myślenia, motywacji, rozwoju osobistego, zarządzania czasem. Celem działania jest wsparcie uczniów w procesie edukacji po pandemii Covid-19 w sposób umożliwiający  im odnalezienie się w nowych realiach, motywujący do dalszego rozwoju oraz wyznaczania nowych celów edukacyjnych.

W III Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy realizowane są zajęcia w trzech kołach przedmiotowych w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Na zajęciach koła informatycznego, koła matematycznego i koła chemicznego uczniowie poszerzają swoje wiadomości ze swoich ulubionych przedmiotów, rozwiązują problemy osadzone w kontekście rzeczywistym, rozwijają swoje kompetencje matematyczne, informatyczne i z zakresu przedmiotów przyrodniczych. W ramach projektu szkoła doposażona została w nowoczesne pomoce naukowe wspierające nauczycieli w realizacji zajęć. Uczniowie uczestniczyli w obozach naukowych, w czasie których wykonywali doświadczenia chemiczne w profesjonalnych laboratoriach.
Udział w projekcie daje uczniom możliwość lepszego przygotowania się do egzaminów zewnętrznych, ale przede wszystkim pozwala spojrzeć na przedmioty ścisłe z bardzo szerokiej perspektywy, w szczególności pokazuje praktyczne zastosowania wiedzy.Projekt spełnił swoje zadanie i wart jest kontynuowania.mówi Pan Marek Jasiński, dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2023 roku. Środki finansowe w wysokości 2 909 981,97 zł pochodzą z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Samorząd województwa realizuje przedsięwzięcie w kooperacji z sześcioma partnerami, którymi są:

 • Gmina Miasta Brodnica,
 • Powiat Golubsko-Dobrzyński,
 • Powiat Grudziądzki,
 • Gmina Miasto Włocławek,
 • Gmina Barcin,
 • Powiat Tucholski.

 

 

Zajęcia kół chemików, biologów, fizyków i badaczy zakamarków wszechświata

 • Zajęcia koła chemików na UMK w Toruniu
  fot. Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu
 • Zajęcia koła chemików na UMK w Toruniu
  fot. Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu
 • Zajęcia koła chemików w laboratorium UMK w Toruniu
  fot. Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu
 • Zajęcia koła biologów na UMK w Toruniu
  fot. Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu
 • Zajęcia koła fizyków
  fot. Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu
 • Zajęcia koła badaczy zakamarków wszechświata
  fot. Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu

Do szkół trafiły pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK zakupione w ramach projektu.

W ramach projektu dla szkół uczestniczących w projekcie zakupione zostało nowoczesne wyposażenie szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych. Dla każdej szkoły zakupiono  pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK o łącznej wartości około 820 000 zł.  Szkoły otrzymały przenośne komputery, tablety, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, ekrany projekcyjne,  wizualizery cyfrowe, tablice kopiujące, drukarki 3D, a także pomoce dydaktyczne tj. plansze naukowe, tablice, kalkulatory naukowe, przybory tablicowe, meble, roboty służące nauce programowania.

Nowy sprzęt  będzie wykorzystywany podczas zajęć realizowanych w ramach projektu. 

Realizacja pierwszych zajęć kół naukowo-technicznych, kół dla programistów oraz kół matematyków planowana jest na początek 2020 r. Zajęcia prowadzone będą przez trzy semestry w szkołach uczestniczących w projekcie oraz w specjalistycznych laboratoriach. Dla programistów zaplanowano także zajęcia w formie on-line.

W zajęciach w ramach kół udział weźmie około 460 uczniów.

 

Trwają warsztaty naukowe w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Za nami 6 spotkań z nauką zorganizowanych dla uczestników projektu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. W warsztatach udział wzięli uczniowie i nauczyciele z włocławskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej, II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, IV Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego, Zespołu Szkół Budowlanych oraz z III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy.

Ośmiogodzinne warsztaty prowadzone są metodą eksperymentu naukowego w pracowniach biologicznej i fizycznej, a także na ścieżce edukacyjnej prowadzonej na wystawie „O obrotach”.

Podczas zajęć w laboratorium biologicznym uczniowie samodzielnie eksperymentowali z enzymami. Zadanie polegało na przeprowadzeniu reakcji charakterystycznych dla wybranych enzymów z wykorzystaniem próbek warzyw i nasion oraz postawieniu i zweryfikowaniu własnych hipotez. Uczestnicy zajęć zastosowali w praktyce metodę naukową, przekonali się także, jak wiele produktów, których używamy na co dzień, zawiera enzymy lub dzięki nim powstało.

W pracowni fizycznej uczniowie zmierzyli się z problemami związanymi z optyką geometryczną, prądem elektrycznym i ruchem harmonicznym. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z metodologią procesu badawczego na przykładzie wybranych eksperymentów. Uczniowie sprawdzali, jak bardzo model różni się od jego rzeczywistego odpowiednika, a także próbowali znaleźć granice w zastosowaniu różnych modeli fizycznych. Umiejętność podchodzenia do problemów w sposób właściwy fizykowi, którą uczestnicy zajęć ćwiczyli podczas warsztatów, pozwala na prawidłową selekcję czynników istotnych dla badanego zjawiska, sytuacji czy przedmiotu. Tego typu zdolności są pożądane w każdej dziedzinie nauk przyrodniczych, przydają się również w rozwiązywaniu codziennych życiowych problemów

Na wystawie „O obrotach” składającej się z 29 interaktywnych eksponatów, uczniowie mieli możliwość poznania zagadnień fizycznych i astronomicznych poprzez samodzielne wykonywanie eksperymentów i obserwacji. Zajęcia w formie ścieżki edukacyjnej prowadzone były metodą grywalizacji.  Uczniowie w dwu- lub trzyosobowych zespołach po wprowadzeniu w tematykę ścieżki,  zaproszeni zostali do wykonania doświadczeń w oparciu o eksponaty wystawy, a następnie  sformułowania odpowiedzi na pytania ścieżki. Zajęcia zakończyły się podsumowaniem i porównaniem wyników poszczególnych grup. Taka metoda i forma pracy motywuje uczestników do działania, dając im możliwość uzyskania dodatkowej satysfakcji z rywalizacji i ewentualnego zwycięstwa.

O warsztatach wypowiedziała się młodzież oraz nauczyciele, którzy wzięli w nich udział:

„Podczas zajęć dało się zauważyć duże zaangażowanie uczniów, tym bardziej, że tak właśnie zorganizowane zajęcia są niezwykłą rzadkością w szkołach realizujących podstawy programowe. Zwykle zajęcia ograniczają się do przekazu suchej wiedzy, nie podbudowanej praktyką, pokazami, eksperymentami, gdzie uczniowie mogliby dociekać, prowadzić swoje badania, wyciągać wnioski i uczyć się metodami projektu.”- Pan Tomasz Nakonowski, nauczyciel z II LO we Włocławku.

 „Na wycieczce w Toruniu wiele rzeczy mnie zaskoczyło pozytywnie. Najbardziej zapadły mi w pamięci zajęcia z biochemii. Cieszyło mnie to, że mogę zobaczyć fizycznie to o czym nam tłumaczą w  teorii w szkole. Było to jedno z  moich ciekawych przeżyć.”– Kamil.

 ”Uważam, że zajęcia zostały przeprowadzone bardzo ciekawie oraz profesjonalnie, pozwoliły nam, jako uczniom, rozwijać swoje zainteresowania  oraz zapoznać się z doświadczeniami. Takie zajęcia dają nam mnóstwo możliwości oraz sprawiają, że czujemy się pewniej w laboratorium.”- Agata.

 „Uważam, że zajęcia realizowane przez "Młyn Wiedzy" były bardzo ciekawe i kreatywnie prowadzone, wspaniali prowadzący, miła atmosfera i możliwość samodzielnego poprowadzenia badań, doświadczeń naukowych. Moim zdaniem taki sposób prowadzenia lekcji z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, pozwala nam zapamiętać więcej materiału, ułatwia zrozumienie procesów funkcjonowania naszego świata. Taki sposób przekazywania wiedzy umożliwia nam zapoznanie  i oswojenie się z praca laboratoryjną.” - Ewa.

„W trakcie zajęć laboratoryjnych z biologii nasi uczniowie klas maturalnych, już pewnie niedługo studenci, mogli samodzielnie przeprowadzać eksperymenty, poczuć atmosferę pracy naukowej, by upewnić się co do wyboru uczelni. Zajęcia były przeprowadzone bardzo profesjonalnie, dały możliwość rozwijania umiejętności. Także pracownia fizyczna była dla uczniów możliwością  poszerzania swojej wiedzy, dzięki temu, że wspaniały sposób przekazania trudnych wiadomości był połączony z dobrą zabawą. Miła atmosfera stworzona przez organizatorów, którzy ugościli  nas w przerwach bardzo dobrymi posiłkami,  a także serdeczność całej ekipy, dały nam przyjemność spędzenia dnia w Młynie Wiedzy. Młodzież naszej szkoły jest bardzo zadowolona, dziękujemy za przeprowadzone warsztaty.” – Pani Grażyna Czajkowska, nauczycielka z III LO we Włocławku.

Warsztaty dla uczniów z kolejnych sześciu szkół odbędą się w 2020 r.

 

Język angielski nie jest wcale taki "straszny"

144 uczniów z 12 szkół  przyjechało do Torunia na dwudniowe warsztaty, podczas których  odbywały się aktywności  służące praktycznemu stosowaniu języka angielskiego. Były to między innymi quizy, zabawy, gry terenowe, rywalizacja, warsztaty językowe w terenie, dyskusje, burza mózgów,  metoda projektu, praca w grupie oraz inne aktywności sprzyjające zanurzeniu w języku angielskim.

 Warsztaty na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zorganizowała Akademia Nauki Ewelina Zalewska.

Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym uznaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli opiekujących się z  uczniami w trakcie wyjazdu, o czym świadczy jedna z opinii uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu:

„Warsztaty językowe  wywarły na nas pozytywne wrażenie. Spotkaliśmy się z profesjonalizmem oraz - co ważne - akceptacją naszych potrzeb, a także dostosowaniem materiału do naszych możliwości. Warto zwrócić uwagę, iż dobór tematów, zabaw czy zajęć, był adekwatny do naszego wieku oraz preferencji. Doceniony wśród uczestników warsztatów był również ciągły kontakt z językiem obcym - dbano, abyśmy mieli z językiem angielskim do czynienia cały czas. Wieczorny spacer z przewodnikiem po starym mieście również został przez wszystkich pozytywnie odebrany. Podobała nam się atmosfera, która wszędzie - niezależnie od miejsca lub chwili - była spokojna i komfortowa. Nic nie było nam narzucane, a jeśli nastąpiła konieczność było dodatkowo tłumaczone. Sądzimy, iż było to interesujące doświadczenie, które wiele nas nauczyło oraz pozwoliło przekonać się, że język angielski nie jest wcale taki "straszny", oraz że każdy może nauczyć się języka - tylko musi znaleźć odpowiedni dla siebie sposób. Miłym zaskoczeniem był dla nas, czekający w sali obok poczęstunek, zapewnione wyżywienie, transport i nocleg wypadły w naszej ocenie bardzo dobrze”.

Liczne pozytywne opinie na temat warsztatów językowych świadczą o tym, że warto inicjować podobne działania dla dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć uczniów w przełamywaniu bariery językowej, zaproponować ciekawe doświadczenie i zachęcić innych uczniów do brania udziału w podobnych zajęciach.      

Zajęcia w ramach kół przedmiotowych zostały zrealizowane!

Zakończyły się projektowe zajęcia w ramach kół matematycznych, programistów, chemików, fizyków, biologów i badaczy zakamarków wszechświata, które trwały od 2021 r. do 2023 r. Każda grupa uczniów zrealizowała minimum 80 godzin lekcyjnych, podczas których nauczyciele realizowali zagadnienia zawarte w programie opracowanym  na potrzeby projektu  przez zewnętrznych ekspertów. Nauczyciele, poza obowiązkowym programem,  mieli także możliwość realizacji zagadnień dopasowanych do potrzeb, umiejętności i zainteresowań uczniów.

Zajęcia zrealizowane zostały w  72 kołach, a wsparciem zostało objętych 840 uczniów.

Oprócz zajęć szkolnych uczniowie uczestniczący w kołach chemików, fizyków, biologów i badaczy zakamarków wszechświata mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach poza szkołą. Specjalnie dla nich,  na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Akademia Nauki Ewelina Zalewska zorganizowała zajęcia w laboratoriach na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uczniowie  pod okiem pracowników dydaktycznych uniwersytetu zdobywali cenne doświadczenie w pracy badawczej
i laboratoryjnej.

Tak o zajęciach na uniwersytecie mówią uczennice III klasy  LO z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu: „W ramach projektu dwukrotnie odwiedziliśmy Wydział Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas pierwszych zajęć przeprowadzaliśmy doświadczenia z zakresu chemii organicznej. Mogliśmy zobaczyć jak wyglądają zajęcia na studiach i poznać dokładne wyposażenie nowoczesnej pracowni chemicznej. Za drugim razem wykonywaliśmy doświadczenia z zakresu chemii nieorganicznej, które pozwoliły nam przypomnieć sobie i usystematyzować  wiadomości ze szkoły, co jest szczególnie cenne przed egzaminem maturalnym. Poznaliśmy chemię od bardzo ciekawej, doświadczalnej strony. Zarówno pierwsze, jak i drugie zajęcia były bardzo interesujące, a prowadzący w sposób ciekawy i przystępny dzielili się z nami swoją wiedzą. Ponadto wszystkie doświadczenia były przeprowadzane w warunkach bezpiecznych i profesjonalnych”.  

Oto relacja filmowa z warsztatów, w których uczestniczyli uczniowie z III LO w Brodnicy:

https://www.youtube.com/watch?v=He-fu1gsaJY

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i wszystkim osobom z ramienia szkół i organów prowadzących za zaangażowanie w realizację celów i założeń projektu.

Przedsiębiorczy uczeń – warsztaty z przedsiębiorczości

Warsztaty z przedsiębiorczości to kolejne przedsięwzięcie, które udało się zrealizować w ramach projektu. Ich celem było:

·         uświadomienie uczniom konieczności przedsiębiorczych zachowań,

·         pokazanie uwarunkowań bycia przedsiębiorczym człowiekiem i utworzenia przedsiębiorczej organizacji,

·         wykształcenie świadomości, że wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej, ekonomii, matematyki i zarządzania ułatwia bycie przedsiębiorczym,

·         wykształcenie umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy matematycznej i logicznej,

·         przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

 

                   Warsztaty odbyły się w 12 szkołach biorących udział w projekcie. W każdej ze szkół otworzono dwunastoosobową grupę, z którą zajęcia przeprowadził trener z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa. Zrealizowane zagadnienia to: przedsiębiorca oraz przedsiębiorstwo, budżet domowy i budżet państwa, dziura budżetowa oraz inflacja, przepływy pieniężne  (oszczędzanie, inwestowanie, zadłużenie), efektywne zakupy – co, jak i dlaczego?, cashflow. 

                   Zajęcia prowadzone były w formie kreatywnych warsztatów, podczas których wykorzystano m.in.  gry finansowe, zabawy edukacyjne oraz inne formy i metody  rozwijające u uczniów kompetencje niezbędne na rynku pracy, tj. kompetencje matematyczne, kreatywność, innowacyjność,  praca zespołowa,  inicjatywność i przedsiębiorczość.

Kontakt

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok 256, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Beata Laskowska
tel. 728 494 690
e-mail: b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl

Monika Sanocka
tel. 795 181 950
e-mail: m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
dopisek "RNŚ II"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu