Banery

Treść strony Klauzula informacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń.
 2. Osobą wyznaczoną przez Administratora Danych Osobowych w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, Punkt kontaktowy: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, adres e-mail: iod@kujawsko-pomorskie.pl, telefon +48 56 62 18 243.
 3. Celem zbierania/przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków Administratora Danych Osobowych w zakresie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności: potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość, raportowanie oraz działania informacyjno-promocyjne.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora wynikający z Rozporządzenia ogólnego i Ustawy Wdrożeniowej.
 5. Kategoriami odbiorców danych są: podmioty świadczące usługę IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, przedstawiciele podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach RPO WK-P, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi, podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych.
 8. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Kontakt

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok 256, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Beata Laskowska
tel. 728 494 690
e-mail: b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl

Monika Sanocka
tel. 795 181 950
e-mail: m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
dopisek "RNŚ II"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu